Святковий прапор Кролевецького району

ОРГАНИ ВЛАДИ

КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

офіційний сайт

Неділя, 24.03.2019 р.
Відомості про район

РайдержадміністраціяРайонна рада

Керівництво ради

Виконавчий апарат ради

Депутати

Комісії

Сесії

Звернення громадян

План роботи ради
Районні програми
Сільські ради


Міжнародний літературно-мистецький фестиваль "Кролевецькі рушники"
Міська рада

Керівництво ради

Апарат виконачого комітету міської ради

Депутати

Комісії

Сесії

Графік прийому громадян


Програми міста

Регуляторна політика


Установи району

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Кролевецької
районної державної адміністрації 
від 03.09.2012 № 493 


ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Кролевецької районної державної адміністрації

 

Загальні засади
1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Кролевецької районної державної адміністрації (далі – колегія).
2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Кролевецькою районною державною адміністрацією (далі – адміністрацією) своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 (зі змінами), Регламентом Кролевецької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20.04.2012 № 213, іншими розпорядчими документами голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій та цим Положенням.
4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою Кролевецької районної державної адміністрації (далі – голова адміністрації).
5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює керівник апарату Кролевецької районної державної адміністрації (далі – керівник апарату).

Функції колегії
6. Колегія:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;
2) розглядає пропозиції щодо:
удосконалення законодавства;
забезпечення ефективної співпраці з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування;
розширення міжнародного співробітництва у відповідних сферах діяльності;
формування та реалізації у регіоні державної політики у відповідних сферах діяльності;
3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку та бюджету району, державні та регіональні програми, визначає шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
5) розробляє та розглядає пропозиції щодо вдосконалення діяльності адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління адміністрації;
6) аналізує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій;
7) аналізує стан роботи адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
8) розглядає результати роботи адміністрації, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень), а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів;
9) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
10) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на адміністрацію.

Склад колегії
7. Колегія утворюється у складі голови адміністрації (голова колегії), його першого заступника (заступник голови колегії), керівника апарату (секретар колегії), заступників голови адміністрації.
У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів адміністрації, за згодою – керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади в районі, посадові особи органів місцевого самоврядування.
До складу колегії, за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій, можуть бути включені їх представники.
8. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою адміністрації.

Організація роботи колегії
9. Організація роботи колегії визначається Регламентом Кролевецької районної державної адміністрації та цим Положенням.
10. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою, але як правило, один раз на місяць (остання середа місяця), позачергово – за рішенням голови колегії.
11. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
12. Керівники структурних підрозділів, відділів апарату, інших органів виконавчої влади в районі за 35 днів до початку року надають до відділу організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (далі – відділ організаційно – кадрової роботи) погоджені із заступниками голови, керівником апарату адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, пропозиції до плану засідань на рік. До пропозицій додається довідка з обґрунтуванням підстав внесення питання на розгляд.
Відділ організаційно – кадрової роботи узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його із керівником апарату адміністрації та не пізніше ніж за два тижні до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.
13. Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до початку року.
14. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
Секретар колегії інформує членів колегії  та відповідальних виконавців про внесені до плану зміни.
15. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
16. Узгодження підготовленого відділом організаційно – кадрової роботи проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за п’ять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
17. Посадові особи, відповідальні за підготовку матеріалів на засідання колегії, надають матеріали у паперовому вигляді та на електронних носіях відділу організаційно – кадрової роботи не пізніше ніж за п’ять робочих днів до чергового засідання, а в разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день.
До матеріалів включаються:
1) доповідна записка, у якій ґрунтовно викладене питання з висновками і пропозиціями;
2) проект розпорядження чи доручення голови адміністрації, завізований керівниками заінтересованих структурних підрозділів, апарату, та документи до нього (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізовані їх керівниками;
3) довідка про погодження проекту розпорядження із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації та іншими установами;
4) списки (за категоріями) осіб, які запрошуються на засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
5) пропозиції щодо переліку доповідачів, співдоповідачів;
6) пропозиції щодо списку виступаючих.
Вказані матеріали мають бути підписані керівником структурного підрозділу (іншого органу виконавчої влади), відповідального за підготовку питання, та завізовані відповідним заступником голови, керівником апарату адміністрації.
18. За дорученням голови районної державної адміністрації його заступники, керівник апарату утворюють робочі групи з підготовки питань, внесених до порядку денного засідання колегії. Заступники голови, керівник апарату адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, чітко розподіляють між членами робочої групи які матеріали і в який термін мають надати головному виконавцю, а також характер іншої необхідної допомоги, забезпечують дієвий контроль за вчасним наданням матеріалів.
19. Посадові особи, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.
20. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови, керівник апарату адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації (інших органів виконавчої влади), які готують питання на розгляд колегії.
21. Секретар колегії здійснює контроль за своєчасним поданням документів на розгляд та перевіряє їх на наявність у повному обсязі та правильність оформлення.
Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.
22. Секретар колегії має право вносити пропозиції голові адміністрації про зняття з розгляду питань, щодо яких вчасно не надано необхідних матеріалів або які не підготовлені належним чином, та про застосування до порушників відповідних заходів дисциплінарного впливу.
23. Відділ організаційно – кадрової роботи у межах своїх повноважень надає консультативну допомогу структурним підрозділам адміністрації (іншим органам виконавчої влади), які готують питання на засідання колегії, щодо правильності оформлення матеріалів.
Копії матеріалів відповідно до порядку денного передаються відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату адміністрації (далі – відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян), який їх формує та надає членам колегії не пізніше ніж за два дні до засідання. Матеріали можуть доводитися членам колегії електронним зв’язком.
24. Відділ організаційно – кадрової роботи формує теку для голови колегії щодо розгляду питань на засідання з наступних документів:
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проект рішення колегії;
4) список членів колегії;
5) список запрошених осіб;
6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти,  діаграми,  таблиці  тощо).
7) інші необхідні матеріали, які безпосередньо стосуються порядку денного.
25. Відділ організаційно – кадрової роботи передає теку голови секретарю колегії, який не пізніше ніж за два дні до засідання подає зазначені документи голові колегії.
26. Попередній розгляд підготовлених матеріалів проводиться, як правило, на нараді у голови адміністрації із його заступниками, керівником апарату напередодні засідання колегії.
27. Запрошення на засідання колегії учасників та їх реєстрацію забезпечують структурні підрозділи адміністрації (інші органи виконавчої влади), які готували питання для розгляду на засіданні колегії, відділ організаційно – кадрової роботи і відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян.
Члени колегії запрошуються відділом документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян, сільські голови, міський голова, керівники структурних підрозділів адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в районі, районних установ та організацій за встановленим переліком – відділом організаційно – кадрової роботи, інші категорії – органом, що готує питання для розгляду на засіданні колегії.
28. Попередню роботу з особами, виступ яких передбачається на засіданні колегії, щодо змісту і регламентації часу виступу проводить підрозділ, відповідальний за підготовку питання на засідання колегії. У разі, якщо з об’єктивних причин виникають зміни стосовно виступаючих, відповідальний підрозділ невідкладно інформує про це відділ організаційно – кадрової роботи.
29. Забезпечення явки виступаючих на засідання колегії покладається на структурний підрозділ адміністрації (інший орган виконавчої влади), що готує питання на засідання.
30. Відповідальність за підготовку приміщення, технічне оснащення засідань колегії покладається на відділ фінансового-господарського забезпечення апарату адміністрації (далі – відділ фінансово-господарського забезпечення).
31. Інформаційно-комп’ютерний супровід засідань колегії здійснює структурний підрозділ адміністрації (інший орган виконавчої влади), що готує питання на засідання.

Порядок проведення засідання колегії
32. Засідання колегії веде її голова. У разі його відсутності – перший заступник голови адміністрації, а у разі відсутності останнього – особа, на яку покладено виконання обов’язків голови адміністрації.
33. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
34. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі та інформувати секретаря колегії.
35. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
36. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
37. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
38. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
39. Питання, що містять інформацію з обмеженим доступом, розглядаються колегією на її закритому засіданні відповідно до рішення головуючого.
40. Підготовка матеріалів з цього питання, допуск на засідання, оформлення протоколу, актів, що приймаються, здійснюється з дотриманням установлених правил роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави.
41. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
42. Уразі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
43. Після засідання колегії структурний підрозділ адміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступником голови, керівником апарату адміністрації згідно з розподілом обов’язків, відділом документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян, юридичним сектором апарату адміністрації і через відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян подає на розгляд голові колегії.
Відповідальність за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії покладається на заступників голови, керівника апарату адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), структурні підрозділи адміністрації, органи, що готували питання для розгляду на засіданні колегії. Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснює відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян.
44. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження, доручення голови адміністрації чи протокольних доручень.
Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання без видання розпорядження чи доручення голови адміністрації.
45. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні, секретарем колегії та працівником, який веде протокол.
46. Протокол засідання колегії складається відділом документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян протягом трьох днів.
47. Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.
48. Структурні підрозділи адміністрації, інші органи виконавчої влади в районі, які готували питання до розгляду, ведуть облік проблемних питань, зауважень та пропозицій, що порушувалися учасниками під час засідання колегії, готують заходи щодо їх вирішення та після погодження з відповідним заступником голови, керівником апарату адміністрації забезпечують їх реалізацію.Державні ресурси
Офіційне Інтернет-представництво Президента України

Офіційний портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України. Пошук законодавчих документів.

Інтернет-представництво Сумської обласної державної адміністрації

Сумська обласна рада

Запобігання проявам корупції

ДПАДоступ до публічної інформаціїСтатистика

Цікаві посилання
Приймальня

Відповідає вимогам
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

Пошук по сайту Пошук по сайтуверсія для друку версія для друку

Погода в Кролевці

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 295 Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 301